...

Caroline Graafland: Dennis van Kanters Horeca Advies ondersteund mij al sinds mensenheugenis met het ontwikkelingen van mijn organisatie. Als sparringspartner helpt hij mij jaarlijks met het actualiseren van het ondernemersplan en de daarbij horende doelstellingen. Bovendien zorgt hij ervoor dat de organisatie zich ontwikkeld en de kwaliteit en duurzaamheid continue verbeterd.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.