...

Dennis Oemar Said heeft samen met zijn team voor ons resort in de Verenigde Arabische Emiraten een marktonderzoek uitgevoerd waarbij hij vraag en aanbod in de omgeving zijn onderzocht. Kanters Horeca Advies heeft professioneel en goed werk afgeleverd en ik heb er alle vertrouwen in de de conceptontwikkeling bij hen ook in goede handen is.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.