...

“Bedrijfsrisico’s zijn er continue. Vaak ben je je er niet van bewust. Totdat Dennis van Kanters Horeca Advies een risico analyse uitvoerde. Samen met Dennis hebben we maatregelen bedacht om risico’s te beheersen. Hij speelde daarbij de rol van “kriticaster en realist” prima!”

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.