...

Scenarioplanning

Alerimus: Bij de doorontwikkeling van de foodservice in ons verpleeghuis heeft Kanters Horeca Advies diverse scenario’s voor ons onderzocht en uitgewerkt. Hij heeft gekeken naar de scenario’s: huidige situatie handhaven, optimaliseren van de foodservice,...
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.