...

Alerimus: Bij de doorontwikkeling van de foodservice in ons verpleeghuis heeft Kanters Horeca Advies diverse scenario’s voor ons onderzocht en uitgewerkt. Hij heeft gekeken naar de scenario’s: huidige situatie handhaven, optimaliseren van de foodservice, uitbesteden van de foodservice en werken met convenience producten en kant- en klaarproducten. Dit gaf ons voldoende informatie om onze bedrijfsvoering te optimaliseren, kosten te beperken en de beleving voor onze bewoners te verbeteren.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.