...

Alerimus: Bij de doorontwikkeling van de foodservice in ons verpleeghuis heeft Kanters Horeca Advies diverse scenario’s voor ons onderzocht en uitgewerkt. Hij heeft gekeken naar de scenario’s: huidige situatie handhaven, optimaliseren van de foodservice, uitbesteden van de foodservice en werken met convenience producten en kant- en klaarproducten. Dit gaf ons voldoende informatie om onze bedrijfsvoering te optimaliseren, kosten te beperken en de beleving voor onze bewoners te verbeteren.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.