...

Aan het financieel rapport dat Dennis opgesteld heeft zie je dat hij veel ervaring heeft met financieel management. Het rapport bevat relevante informatie over onze opbrengsten, kosten, investeringen, bezittingen en schulden en in de haalbaarheidsanalyse en ratioanalyse worden alle financiële facetten aan elkaar verbonden. Het geeft mij en geldschieters alle inzichten die we nodig hebben om beslissingen te nemen. Aldus Roderick van Muyden van Saillant Hotels.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.