...

In samenwerking met Rob Smith van strategisch marketingbureau L5 uit Rotterdam hebben wij voor Gastrovino een marketingplan opgesteld. Dit begon met een gedegen marktonderzoek. De onderzoeksresultaten zoals de locatiebeschrijving, concurrentie analyse, doelgroep analyse en potentiele omzetopbouw zijn besproken tijdens een “lunch for the brain” op basis waarvan een volledige marketingstrategie is opgesteld. In een relatief korte tijd zijn alle marketingaspecten op tafel gekomen en tijdens een heerlijke en vooral inspirerende lunch zijn alle puzzelstukjes bij elkaar gelegd zodat nadien het volledige marketingplan opgesteld kon worden.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.