...

Dave de Zeeuw: Ik heb aan Kanters Horeca Advies gevraagd of zij ons ondernemersplan kunnen voltooien. Door de actuele data die zij hebben en ervaring met het schrijven van ondernemersplannen lag er na een week een conceptplan en na twee weken een definitief plan op basis waarvan wij de conceptontwikkeling van de nieuwe zaak konden starten.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.