...

Inez van Avoord in Etten-Leur over de control werkzaamheden van Dennis: “Dennis ondersteund mij bij het opstellen van financieel beleid, maandelijkse rapportages, gesprekken met managers, motiveren en inspireren van managers zodat ze in beweging komen en de gewenste financiele resultaten bereiken. Hij is echt een aanvulling voor onze planning & control cyclus.”

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.