...

Financieren van een horecazaak? Daar hebben wij verstand van!

Een horeca-ondernemers wil met een nieuwe horecazaak beginnen. Hij heeft een schitterende locatie op het oog. Uit gedegen marktonderzoek blijkt dat de doelgroep waarop de ondernemer het gemunt heeft in voldoende mate aanwezig is. Bovendien heeft de ondernemer onderzocht wie zijn concurrenten zijn en heeft het onderscheidend vermogen vertaald in zijn concept. Desondanks wordt de horecazaak niet gefinancierd door de bank. Wat nu?

Hoe kom je aan passende financiering?

Het komt erg vaak voor dat een horecafinanciering van bijvoorbeeld een nieuwe horecazaak of een herontwikkeling van een bestaand horecavoorziening wordt afgewezen door een bank. Hoe kom je dan aan een passende financiering van de investering?

financiering horecazaak

De opkomst van hybride financieringen

Tegenwoordig worden vaak hybride financieringen afgesloten. Hierbij is slechts een deel afkomstig van de bank. De optimale mix is opgebouwd uit een combinatie van subsidies, kredieten, fiscale regelingen, garanties en risicokapitaal. Ook zijn er steeds meer speciale financieringsvormen actueel zoals crowdfunding, financiering via kredietunies of revolverende fondsen. Inbreng van eigen vermogen zal in alle vormen vereist worden.

Het financieringsplan borduurt voort op de exploitatiebegroting die is opgesteld naar aanleiding van het marktonderzoek, een potentieberekening en de haalbaarheidsanalyse. Vervolgens stellen wij de balans op met daarbij een ratio-analyse. Tenslotte wordt de liquiditeitsprognose opgesteld waaruit blijkt dat de geldstromen voldoende zijn om de investering qua liquiditeit te doen.

financiering aandachtspunten horecazaak

Gebruik een financieringsplan

Het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering wordt eenvoudiger wanneer het financieringsplan en de mix van financieringsinstrumenten naadloos op elkaar aansluiten.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.